Algemene voorwaarden Social Runners

Welkom bij Social Runners.

Op deze pagina kan u kennis nemen van onze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) die van toepassing zijn bij elke booking van opdracht (de "Booking") weergegeven op onze socialrunners.com website en/of mobiele applicaties en aanverwante diensten (elk aangeduid als “Applicatie”).

Gelieve de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen vooraleer u overgaat tot een Booking via onze Applicatie. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de Voorwaarden kan u contact opnemen met hello@socialrunners.com voordat u een Booking plaatst.

Door het aanmaken van een Social Runners account (uw “Account”) bevestigt u dat u de Voorwaarden aanvaardt.

Indien u als consument via onze Applicatie een Booking plaatst, geniet u van bepaalde rechten. Meer informatie over deze rechten kan u terugvinden op: https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming. Uw wettelijke rechten als consument worden niet beïnvloed door de Voorwaarden en dienen ter aanvulling van uw rechten zonder deze te vervangen.

Houd er rekening mee dat de Voorwaarden nog gewijzigd zullen worden in het licht van de toekomstige ontwikkelingen van de Applicatie.

  1. Over Social Runners

De Applicatie wordt beheerd door BV Social Runners, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 449 bus 1 en opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het nummer 0781.302.534.

U kan contact opnemen via:

  1. Voorwerp

De Applicatie beoogt Bookers in contact te brengen met fotografen, videografen, dronepilots, etc. waarmee we samenwerken ("Runners") en u de mogelijkheid te geven Bookings te plaatsen (onze "Dienst").

Wanneer u een Booking plaatst, handelt Social Runners als een tussenpersoon namens de Runner om uw Booking te sluiten via onze Applicatie. In sommige gevallen kan de Runner geaffilieerd zijn met ons.

  1. Levering van de Diensten

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de levering van de Diensten door Social Runners steeds een middelenverbintenis.

  1. Gebruiksvoorwaarden

4.1. Zowel de Runner als de Booker (“Gebruiker”) verbindt zich ertoe de Diensten/de Applicatie te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon.

4.2. De Gebruiker dient zich in ieder geval te onthouden van alle activiteiten die schade kunnen toebrengen aan Social Runner en/of de Applicatie, met inbegrip van volgende activiteiten, doch niet beperkt tot:

4.2.1. Software of andere aspecten van de Applicatie die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn door middel van de Diensten te kopiëren, disassembleren, decompileren, decoderen, hacken, wijzigen, emuleren of reverse-engineeren, of een derde deze handelingen te doen uitvoeren, behoudens voor zover de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht dit uitdrukkelijk toestaat;

4.2.2. de Software of Diensten, of een deel ervan, te publiceren, kopiëren, verhuren, in lease geven, verkopen, exporteren, importeren, distribueren of uitlenen of op enige andere wijze aan een derde over te dragen, tenzij Social Runners uitdrukkelijk toestemming hiertoe verleent;

4.2.3. onrechtmatig voordeel halen uit een bug in de Software/Diensten;

4.2.4. het hacken, wijzigen of anderszins corrumperen of inbreuk maken op beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder enige toestemming;

4.2.5. het verzenden van gegevens die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammeringsroutines of -motoren bevat met de bedoeling of het effect van het beschadigen, vernietigen, verstoren of anderszins aantasten van de functionaliteit van een computer of de werking van de Diensten/de Software;

4.2.6. het interfereren met, onderscheppen of onteigenen van een systeem, gegevens of informatie waar de Gebruiker geen recht op heeft.

4.3. Inhoud, materialen of handelingen die in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn niet toegestaan.

Door in te stemmen met de Voorwaarden, neemt de Gebruiker de verplichting op zich om zich te houden aan deze regels:

i. De Gebruikers dienen de Applicatie enkel te gebruiken voor het normaal voorziene gebruik ervan.

ii. Het is niet toegestaan de enig recht met betrekking tot de Applicatie, waaronder de toegang tot of het gebruik van de Diensten over te dragen, behoudens op de wijze toegelaten door de Overeenkomst.

iii. Het verboden de inloggegevens van andere Gebruikers te gebruiken om toegang te verschaffen tot een Account en/of de Diensten.

iv. De Gebruiker onthoudt zich van alle onwettige handelingen, waaronder in ieder geval begrepen worden de activiteiten die kinderen uitbuiten, schade toebrengen of dreigen schade toe te brengen.

v. De Diensten mogen niet gebruikt worden om spam te verzenden. Onder spam wordt in grote aantallen verzonden ongewenste, ongevraagde e-mail, inzendingen, contactverzoeken, etc. verstaan.

vi. Het is niet toegelaten de Diensten te gebruiken voor het weergeven of delen van ongepaste inhoud of andere materialen (zoals bloot, bestialiteit, pornografie, aanstootgevend taalgebruik, extreem geweld of criminele activiteiten).

vii. De Gebruiker dient zich te onthouden van activiteiten die frauduleus, vals of misleidend zijn (waaronder het vragen van geld onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of die Diensten manipuleren om statistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).

viii. De Gebruiker dient zich te onthouden van het plegen van enige inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeautoriseerd delen van auteursrechtelijk beschermde materialen).

ix. Het is niet toegestaan dat de Gebruiker handelingen stelt die de privacy van anderen schendt.

x. De Gebruiker mag eveneens geen hulp verlenen aan andere Gebruikers/derden om voorgaande handelingen te stellen.

  1. Opschorting of beëindiging van de Overeenkomst In geval van de niet-naleving van de verbintenissen opgenomen in de Overeenkomst door de Gebruiker is Social Runners gerechtigd haar verbintenissen in het kader van de overeenkomst op te schorten, met inbegrip van de mogelijkheid om de Gebruiker de toegang tot de Diensten en/of Applicatie te ontzeggen en dit tot de remediëring van de andere tekortkoming van de verbintenissen in hoofde van de Gebruiker.

  2. Aansprakelijkheid

6.1. Social Runners is uitsluitend aansprakelijk indien essentiële verbintenissen op grond van deze Overeenkomst zijn geschonden, of dit anderszins vereist is op grond van het toepasselijke recht.

6.2. In geen geval zal Social Runners aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige indirecte schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten).

6.3. Social Runners is niet aansprakelijk voor de inhoud, materiaal of materiaal van Gebruikers en derden, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die door derden worden aangeboden. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan Social Runners en vertegenwoordigen niet de standpunten van Social Runners.

6.4. De aansprakelijkheid van Social Runners zal in geen geval hoger zijn dan de totale jaarvergoeding van de Diensten die Social Runners ontvangen heeft in het jaar voorafgaand aan het schade verwekkend feit.

6.5. In geval van foutief, verkeerd of niet-voorzien gebruik van de Diensten vervalt de aansprakelijkheid van Social Runners. Dit geldt ook indien de Gebruiker nalaat te voorzien in hard- en software die voldoet aan de minimumvereisten die gangbaar zijn gelet op de op dat moment geldende stand van de techniek, tenzij de Klant aantoont dat de hard- en/of software hier geen invloed op heeft.

  1. Garanties

7.1. De Applicatie wordt ter beschikking gesteld en de Diensten worden geleverd "in de huidige staat", "met alle fouten" en "naar beschikbaarheid". Social Runners garandeert enkel dat de Applicatie en Diensten met normale professionele zorg op een diligente en competente wijze werden ontwikkeld.

7.2. De garantie is niet van toepassing in geval van foutief gebruik van de Diensten door de Gebruiker, in geval van ongeoorloofde wijziging van de Applicatie door derden of andere oorzaken die een vreemde oorzaak/overmacht uitmaken voor Social Runners.

7.3. Indien er sprake zou zijn van enige wettelijk dwingende garantie, is deze steeds beperkt tot de minimale garantie. Voor zover maximaal is toegestaan, sluit Social Runners alle impliciete dwingende garanties uit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot garanties omtrent de kwaliteit, garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, veiligheid, gebruiksgemak en niet-inbreukmakende karakter.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. De intellectuele eigendomsrechten op (alle onderdelen van) de Applicatie en de Diensten, alsook op de methodes, modellen, beschrijvingen, documentatie, specificaties, etc., zijn te allen tijde het exclusieve recht van Social Runners.

8.2. Afhankelijk van de overeenkomst tussen de Runner en de Booker is de Gebruiker steeds de intellectueelrechtelijke eigenaar van inhoud die op de Applicatie opgeladen wordt. Social Runners verschaft geen intellectuele of enige andere eigendomsrechten op deze inhoud door het gebruik van de Applicatie of het invoeren ervan of het versturen ervan via de Diensten door de Gebruiker. De Gebruiker erkent dat Social Runners niet aansprakelijk gehouden kan worden voor deze inhoud of de wijze waarop de Diensten gebruikt worden op grond van deze inhoud.

  1. Wijziging van de voorwaarden Social Runners kan de Voorwaarden steeds wijzigen indien dit noodzakelijk of aangewezen is vanwege (i) het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in de wetgeving; (ii) een advies en/of gerechtelijk bevel op basis van het toepasselijk recht; (iii) de ontwikkeling van de Applicatie en/of de Diensten; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) wijzigingen van de voorwaarden in het voordeel van de Gebruiker. Social Runners stelt de Gebruiker op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij per e-mail. In geval van wijziging zal steeds de meest recente versie van de Voorwaarden van toepassing zijn.

  2. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

10.2. Iedere betwisting met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering, interpretatie of beëindiging van de Overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

Social Runners B.V. © 2024 - All rights reserved.